O projekcie

Powiat Żniński realizuje projekt w ramach POKL - Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt współfinansowany z EFS. W projekcie objęci wsparciem zostaną uczniowie I Liceum ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie oraz uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Projekt realizowany jest od 01.03.2014 r. do 30.07.2015 r.

Cel projektu obejmuje zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych, udział uczniów w stażach zawodowych. Wsparciem zostanie objętych 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w Powiecie Żnińskim (bez szkół dla dorosłych) dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj.:
a) I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie (I LO Żnin) - 180 uczniów
b) III Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (III LO Żnin) - 20 uczniów

W ramach projektu zrealizowane zostaną 4 zadania merytoryczne:
1. Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, tj.:
- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki,
- zajęcia rozwijające z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, ICT.

2. Pozaszkolna ścieżka edukacyjna z zakresu:
- ekologii,
- wychowania patriotycznego i tożsamości regionalnej,
- świadomości i ekspresji kulturalnej,
- przedsiębiorczości.
Ścieżki tematyczne realizowane będą za pomocą wycieczek. W ramach każdej ścieżki przewidziano 3 wyjazdy.

3. Doradztwo edukacyjno - zawodowe (grupowe i indywidualne).

4. Staże zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tj. dla uczniów zdolnych. Staże odbywać się będą w branży chemicznej, biologicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, ICT.

Wszystkie zadania realizowane w ramach projektu uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.