Weź udział
w nowym projekcie...

Projekt ma na celu zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w dwóch szkołach Powiatu Żnińskiego oraz udział uczniów w stażach zawodowych.

Zapisz się
i zapewnij sobie staż...

W projekcie przewidziano staże zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z branży chemicznej, biologicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, ICT

Rozpocznij z nami
zajęcia dodatkowe...

Projekt przewiduje zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie i III Liceum działającego w ramach Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dodatkowy nabór do projektu pn. "WiP - Wiedza i Praktyka"
Na podstawie § 4 pkt 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "WiP - Wiedza i Praktyka" Powiat Żniński ogłasza dodatkowy nabór na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie realizowane w ramach projektu.

Termin dodatkowej rekrutacji: od 7 października 2014 r. do 8 października 2014 r.
Ilość miejsc: 1
Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria:

Pierwszeństwo mają osoby z niższą oceną końcową z języka angielskiego, dalej kolejność zgłoszeń.

UWAGA:
Osoby zakwalifikowane w naborze dodatkowym na zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego obligatoryjnie biorą udział w ścieżce edukacyjnej Świadomość i ekspresja kulturalna.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu pn. "WiP - Wiedza i Praktyka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie, a także na stronie internetowej projektu www.wip.znin.pl.

Miejsce składania formularzy: sekretariat I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie.

Informacja o wynikach rekrutacji przekazana zostanie osobom, które złożyły dokumenty rekrutacyjne osobiście w szkole przez koordynatora szkolnego Panią Sylwię Kalkę.

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 47, telefon: 52 303 11 00 w.55.